Lög STFS

Lög Starfsmannafélags Suðurnesja

I.kafli. Heiti og tilgangur félagsins.

1.gr. Félagið heitir Starfsmannafélag Suðurnesja, skammstafað STFS. Heimili þess og varnarþing er í Reykjanesbæ.

2.gr. Félagið er stéttarfélag starfsmanna í þjónustu sveitarfélaga á Suðurnesjum og stofnana þeirra. Félagið er aðili að BSRB.

3.gr. Tilgangur félagsins er m.a:

a) Að fara með fyrirsvar félagsmanna við gerð kjarasamninga og aðrar ákvarðanir af hendi félagsmanna samkvæmt lögum um kjarasamninga og opinberra starfsmanna nr.84/1986

b) Að gæta hagsmuna félaga sinna launþega, félagslega og faglega t.d um starfskjör, eftirlaun og önnur réttindi sem og skyldur.

c) Að vinna að bættum samhug félagsmanna með aukinni fræðslu og menningarstarfssemi, kynningu þeirra og samhjálp eftir því sem föng eru til.

d) Að skapa bætta félagslega stöðu og starfrækja orlofsheimili.

e) Að styrkja með lánum eða framlögum félagsmenn sem verða fyrir verulegum fjárhagsörðuleikum, svo sem vegna veikinda, slysa eða dauðsfalla.

f) Að stuðla að auknu samstarfi opinberra starfsmanna og aukinni samvinnu samtaka launafólks.

Félagið tekur ekki afstöðu til stefnu stjórnmálaflokka

II.kafli. Félagsaðild.

4.gr. Rétt til inngöngu í félagið eiga þeir starfsmenn sem uppfylla eftirtalin skilyrði:

a) Eru ráðnir, settir eða skipaðir í starf hjá sveitarfélögum á Suðurnesjum eða stofnunum þeirra, enda sé starf þeirra talið aðalstarf.

b) Starfsmenn sem hafa unnið hjá einhverri slíkri stofnun sem að ofan greinir í fulla þrjá mánuði samfleytt án þess að gengið hafi verið frá ráðningarskilmálum enda sé um að ræða helming venjulegs starfs í viðkomandi starfsgrein.

c) Nýr félagi öðlast þegar full félagsréttindi við greiðslu félagsgjalds til félagsins.

Heimilt er að taka inn sem fullgilda félagsmenn þá starfsmenn á félagsvæðinu sem starfa hjá stofnunum eða fyrirtækjum sem starfa í almannaþágu.

5.gr. Allir starfsmenn sem taka laun samkvæmt kjarasamningum félagsins skulu greiða félagsgjald.

Hver sá félagi sem ekki gegnir lengur starfi á samningssviði félagsins missir öll félagsréttindi frá sama tíma. Þó er heimilt að veita félagsmönnum sem verða atvinnulausir áframhaldandi félagsaðild. Atvinnulausum félagsmönnum er skylt að greiða félagsgjald en stjórn félagsins hefur heimild til að fella niður gjöld að hluta eða öllu leyti.

Félagsmenn sem láta af störfum vegna aldurs eða örorku eiga rétt til áframhaldandi aðildar að félaginu en félagsgjöld skulu felld niður.

Félagsmenn geta óskað eftir því að stjórn félagsins hafi afkipti af ráðningarkjörum, starfskjörum, eftirlaunum, brottvikningu og öðru sem máli skiptir í samræmi við tilgang félagsins.

III. Kafli Stjórn og stjórnarkosning.

6.gr. Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum sem kosnir eru á aðalfundi bundinni kosningu. Framboðum til  stjórnar skal skilað til uppstillingarnefndar minnst 30 dögum fyrir aðalfund. Uppstillinganefnd skal skipuð þremur mönnum sem kosnir eru á aðalfundi. Uppstillinganefnd skal auglýsa með áberandi hætti lok skilafrest og hvaða stjórnarmenn eru í kjöri.

Tillögum skal fylgja nafn, kennitala, starfsheiti, heimilisfang og heiti vinnustaðar þeirra sem tillaga er gerð um. Tillögum skal fylgja skriflegt samþykki þeirra sem tillaga er gerð um.

Formaður stjórnar skal kosinn sérstaklega til tveggja ára en fjórir  meðstjórnendur skulu kosnir víxlkosningu til tveggja ára,  þannig að tveir  eru kosnir annað árið  og tveir  hitt.  Tveir varamenn skulu kosnir til eins árs í senn.

Verði atkvæði jöfn ræður hlutkesti úrslitum. Stjórnarmenn eru löglega kosnir ef þeir fá einfaldan meirihluta greiddra atkvæða.

Stjórn félagsins kýs úr sínum hópi varaformann, gjaldkera, og ritara.

Aðalfundur kýs tvo endurskoðendur félagsreikninga og einn til vara.

7.gr. Stjórnarformaður kallar saman stjórnarfundi og stýrir þeim. Hann auglýsir jafnframt félagsfundi og skipar fundarstjóra og fundarritara á þeim fundum.

Gjaldkeri varðveitir alla fjármuni félagsins og sér um innheimtu félagsgjalda. Hann sér ennfremur um greiðslu reikninga eftir að formaður hefur áritað þá og leggur fram endurskoðaða ársreikninga á aðalfundi.

Ritari heldur gerðabók og færir hana í fundargerðir frá stjórnar- og félagsfundum.

Stjórn félagsins sér um ráðningu starfsmanna til að annast rekstur félagsins ef á þarf að halda.

Félagsmönnum er skylt að gefa stjórn félagsins allar upplýsingar sem hún óskar eftir í samræmi við tilgang félagsins.

Stjórnarfundur er lögmætur ef meirihluti stjórnar mætir. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum.

IV.Kafli. Aðalfundur.

8.gr Til aðalfundar skal boða með auglýsingu með minnst viku fyrirvara.

9.gr. Aðalfund skal halda í síðasta lagi 15. maí ár hvert. Takist ekki að ljúka aðalfundi á einum fundi skal boða til framhaldsaðalfundar.

Sérstök verkefni aðalfundar eru þessi:

  1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfssemi félagsins á síðastliðnu ári.
  2. Lagðir fram til úrskurðar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið ár.
  3. Tekin ákvörðun um tillögur til lagabreytinga.
  4. Kosning stjórnar samkvæmt 6.gr.
  5. Kosning endurskoðanda samkvæmt 6.gr.
  6. Kosning nefnda
  7. Ákvörðun félagsgjalda
  8. Kosning fulltrúa á þing BSRB
  9. Önnur mál

IV. Kafli. Félagsfundir.

10.gr. Stjórn félagsins skal boða til félagsfunda svo oft sem þurfa þykir. Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar ef þess er krafist af 15 fullgildum félagsmönnum og ber þeim þá að tilgreina fundarefni.

Félagsfundi skal boða með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara með skriflegu fundarboði til félagsmanna og auglýsingu á vinnustað. Fundarefni skal tilgreint í fundarboði.

11.gr. Fundum skal stjórna eftir fundarsköpum sem félagið setur. Ef ágreiningur verður um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri en hann getur einnig skotið ágreiningsefni undir atkvæði fundarmanna.

Einfaldur meirihluti nægir til afgreiðslu mála á félagsfundum nema þar sem öðruvísi kann að verða ákveðið í lögum þessum.

Náist ekki tilskilinn meirihluti atkvæða við kosningu skal kosið að nýju milli þeirra sem ekki náðu kosningu. Verði kosningu þá ekki heldur lokið skal kjósa á milli þeirra sem flest atkvæði fengu en ekki náði kosningu þannig að tveir séu í kjöri um hvert sæti. Ef tveir eða fleiri fá jafnmörg atkvæði ræður hlutkesti úrslitum.

VI.Kafli. Fjármál.

12.gr. Árgjald félagsmanna skal ákveðið á aðalfundi og skal miðast við hundraðshluta fastra launa. Í félagsgjaldi er innifalið árgjald til BSRB samkvæmt ákvörðun bandalagsins.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

VII.Kafli. Trúnaðarmenn.

13.gr. Á hverjum vinnustað þar sem starfa fimm eða fleiri félagsmenn skal í september ár hvert fara fram val á trúnaðarmanni. Velja má annan trúnaðarmann til vara. Val trúnaðarmanns skal tilkynnt vinnuveitanda og stjórn félagsins þegar í stað. Berist eigi tilkynning fyrir 10.október skal félagsstjórn skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það félagsmönnum á vinnustað og vinnuveitenda.

Séu starfsmenn sveitarfélags fleiri en fimm skal þeim heimilt að kjósa einn trúnaðarmann á sama hátt og fyrr greinir.

Um starf trúnaðarmanna fer samkvæmt V.kafla laga nr. 94/1984 um kjarasaminga opinberra starfsmanna. Félagsstjórn getur jafnframt sett trúnaðarmönnum starfsreglur.

Trúnaðarmenn ásamt félagstjórn mynda trúnaðarráð félagsins. Hlutverk trúnaðarráðs er að afgreiða á fundum sínum smærri mál, ræða og undirbúa stærri mál fyrir félagsfundi og ver félagstjórn til aðstoðar í starfi hennar á hverjum tíma og jafnframt við samingagerð.

Nánari starfsreglur trúnaðarráðs má ákveða á félagsfundi.

VIII: Kjarasamningar.

14.gr. Kjarasamnigar skulu bornir undir atkvæði á almennum félagsfundi og skal þess sérstaklega getið í fundarboði.

IX.Kafli. Ýmis ákvæði.

15.gr Félagið má ekki leysa upp nema með samþykki ¾ hluta greiddra atkvæða á aðalfundi félagsins, enda hafi þess verið getið í fundarboði og að fyrir liggi tillaga um félagsslit.

Ef félagið er leyst upp ber aðalfundi að ráðstafa eignum þess og skjölum til varðveislu.

16.gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi tillögur þar að lútandi borist til félagsstjórnar áður en til aðalfundar var boðað og þeirra getið í fundarboði.

Á aðalfundi er heimilt að gera breytingartillögur við löglega fram komnar tillögur til lagabreytinga enda feli breytingartillögurnar ekki í sér óskyld efni við upprunalegu tillögurnar.

Til að lagabreyting nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 3/4 greiddra atkvæða. Um leið og samþykkt er breyting á lögunum skal ákveðið með fundarsamþykkt hvenær breytingin tekur gildi.

Samþykkt á aðalfundi Starfsmannafélags Suðurnesja